Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Notícies

Filtrar per grup

Documents

Política de privacitat

Ajuntament de Sencelles a través de la pàgina web pressupostsoberts.sencelles.cat:

Informa sobre el titular del lloc web
La pàgina web pressupostsoberts.sencelles.cat(d'ara endavant, el Portal) és titularitat de l'Ajuntament de Sencelles(d'ara endavant, el Titular). Les dades identificatives del Titular són: 

- CIF: P0704700D 
- Fax:(+34) 971872316
- Adreça: Pça. Espanya, 7 07140 Sencelles

El Titular posa a la disposició dels ciutadans o usuaris el correu electrònic perquè puguin consultar qualsevol qüestió relativa a les condicions que regeixen la utilització del Portal.

Objectiu del Portal
Aquest portal neix amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta d'ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquesta activitat, i establir les obligacions de bon govern que han de complir les responsabilitats públiques, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Com tracta el Titular les dades personals?
Les dades personals que vostè proporcioni a través del Portal seran incorporades a un fitxer del qual el Titular és responsable i que es troba degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes dades seran tractades únicament amb la finalitat de gestionar les relacions que s'estableixin amb els ciutadans o usuaris a través del Portal.

Així mateix, i sense perjudici de les garanties anteriors, el Titular podrà remetre al ciutadà o usuari comunicacions electròniques informant-li sobre novetats relatives als serveis del Titular que puguin ser d'interès i/o enquestes de satisfacció amb l'objectiu de millorar els serveis.

Excepte la informació que, si escau, el ciutadà o usuari decideixi voluntàriament compartir públicament amb altres ciutadans o usuaris, les dades que faciliti al Titular no seran cedides a altres entitats o empreses.

S'informa, així mateix, al ciutadà o usuari que algunes empreses subcontractades pel Titular podrien tenir accés a les seves dades i informació personal, sempre sota l'exclusiu control del Titular i amb l'única finalitat de prestar un servei per als ciutadans i, en tot cas, a l'empara d’allò previst en la normativa de protecció de dades.

El Titular vetlla per la qualitat de les dades
El ciutadà o usuari garanteix, tant enfront del Titular com enfront de terceres parts, la qualitat de la informació i dades personals proporcionades. Això implica que totes les dades i informació facilitades a través del Portal han de ser reals, veraços, actualitzats i pertànyer al ciutadà o usuari i no a terceres persones.

El ciutadà o usuari haurà de notificar el Titular qualsevol modificació que es produeixi en les dades facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment. 

Seguretat i confidencialitat de les dades personals dels ciutadans o usuaris
El Titular emprarà la màxima diligència per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals dels ciutadans o usuaris. Per això, s'han adoptat nombroses mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, el mal ús o l'accés no autoritzat.

Informació sobre els drets ARCO dels ciutadans i usuaris
Vostè, com a ciutadà o usuari, podrà en qualsevol moment exercir davant el Titular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició(ARCO), en els termes previstos per la llei vigent. 

Això significa que, en qualsevol moment, vostè podrà informar-se sobre quines dades seves han estat recopilades, actualitzar-les, comunicar al Titular que ja no vol que les utilitzem per a una finalitat concreta o sol·licitar al Titular que les suprimeixi de la seva base de dades. 
Per exercir aquests drets, vostè haurà de contactar amb el Titular a través del correu electrònic E-MAIL, indicant quin dret concret ARCO desitja exercitar i aportant còpia del seu DNI o document d'identificació equivalent. 

Cookies per millorar el Portal
El Portal utilitza cookies amb la finalitat de proporcionar determinats serveis i funcions, així com per ajudar els ciutadans o usuaris a millorar la seva experiència de navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies. 

Possibles modificacions de la Política de Privacitat
El Titular es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, es recomana als ciutadans o usuaris que revisin periòdicament aquesta Política de Privacitat per estar informats de com es tracten i protegeixen les seves dades personals, així com dels drets que els assisteixen. 

Respecta la legislació vigent
Aquesta política s'ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, això és, entre unes altres, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal(LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Publicat el 06 de Octubre de 2017 12:10 pel Ajuntament de Sencelles