Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Seguretat i mobilitat ciutadana

Despesa pres. / hab.

60,01 €

Despesa pressupostat

185.790 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

7,54%

Mitjana despesa provincial

3,4M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 95,96% 178.290 €
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 2,15% 4.000 €
Servei d'extinció d'incendis 1,88% 3.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,44% 160.590 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,56% 25.200 €