Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Cultura

Despesa pres. / hab.

60,11 €

Despesa pressupostat

186.100 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

7,55%

Mitjana despesa provincial

1,2M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 26,38% 49.100 €
Promoció cultural 9,67% 18.000 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 10,21% 19.000 €
Festes populars i festejos 53,73% 100.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,91% 35.200 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,09% 150.900 €