Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Agricultura, ramaderia i pesca

Despesa pres. / hab.

0,48 €

Despesa pressupostat

1.500 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,06%

Mitjana despesa provincial

86.831,4 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de tota índole destinats a la millora, foment i ordenació de les activitats agrícoles, ramaderes i piscícoles.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'imputaran les despeses relatives a plans d'ordenació del sector; colonització i concentració parcel·lària; foment del moviment cooperatiu i promoció de l'associacionisme; foment de la industrialització agroalimentària; formació de joves empresaris; centres d'extensió agrària i altres de la mateixa naturalesa.
 S'inclouran, a més, les despeses relacionades amb el control i eradicació de plagues; millora i selecció de llavors i de bestiars, centres de biotecnologia; explotacions experimentals agrícoles i altres de naturalesa similar.
 Així mateix comprèn les despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment d'infraestructures bàsiques en activitats agrícoles, ramaderes, piscícoles o cinegètiques; regadius; modificació i millora de les estructures; conservació i sanejament de sòls i altres de naturalesa similar.
 Igualment s'ha d'imputar a aquesta política de despesa, si escau, l'aportació o quota al dipòsit agrícola.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Desenvolupament rural 100,00% 1.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 100,00% 1.500 €