Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Infraestructures

Despesa pres. / hab.

16,15 €

Despesa pressupostat

50.000 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,03%

Mitjana despesa provincial

1,1M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de tota índole tendents a la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despesa totes les d'inversió destinats a la construcció i millora de carreteres i camins veïnals a càrrec de l'entitat local i altres despeses complementàries dels anteriors, com ponts, viaductes, senyalització o abalisament, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris. Pel que fa a recursos hidràulics s'inclouran despeses en obres de captació, acumulació i canalització fins a l'inici de la xarxa de distribució urbana i altres de similar naturalesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres infraestructures 100,00% 50.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 100,00% 50.000 €