Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

150,31 €

Despesa pressupostat

465.360 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,88%

Mitjana despesa provincial

2,5M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 88,18% 410.360 €
Participació ciutadana 6,45% 30.000 €
Imprevistos i funcions no classificades 5,37% 25.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,63% 291.460 €
Despeses corrents en béns i serveis 30,94% 144.000 €
Transferències corrents 0,26% 1.200 €
Fons de contingència i altres imprevistos 5,37% 25.000 €
Inversions reals 0,80% 3.700 €