Qui Paga, Mana: Decideix el pressuposto 2017
Entre tots i totes podrém fer uns pressupostos més concordes amb les necessitats del nostre poble

Transferències a altres administracions públiques

Despesa pres. / hab.

143,41 €

Despesa pressupostat

444.000 €

Despesa real vs. pres.

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,01%

Mitjana despesa provincial

229.157,6 €

Sobre aquesta partida

S'imputaen a aquesta política de despesa les transferències genèriques que ordeni l'entitat local cap a l'Estat o la Comunitat Autònoma o a favor d'altres ens locals, com són les participacions en ingressos, quotes de mancomunitats o consorcis i qualsevol altres de naturalesa similar. Es distingeixen, a aquests efectes les entitats locals territorials (article 3.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local) i la resta d'entitats locals.
 Es tipifiquen quatre grups de programes en raó de l'agent receptor de la mateixa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a entitats locals territorials 97,52% 433.000 €
Transferències a altres entitats locals 2,48% 11.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 444.000 €